Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry
C/o Yritystoiminnan Ratkaisijat
Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna
050 3484 484

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Härkönen
050 3484 484

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Sakke ry:ssä toimii toiminnanjohtaja Niina Härkönen.

Rekisterin nimi

Sakke ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten jäsenkaavakkeilla. Rekisteriin kerätään tietoja henkilön suostumuksella. Jäsen voi perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Sakke ry:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, postinumero ja -toimipaikka.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sakke ry on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai muille kumppaneille. Sakke ry luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Sakke ry:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Sakke ry:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Sakke ry on tehnyt päätöksen olla siirtämättä yhdistyksen hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sakke ry suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien

arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Sakke ry noudattaa. Sakke ry ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen: [email]info@savonlinnankeskusta.fi[/email]

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Sakke ry poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen pyytää Sakke ry:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan poistamalla tiedot, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Sakke ry:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 11.3.2021.